• Lõi Lọc Khí WFIF series

 • Lõi Lọc Khí 0725; Dùng thân lọc WFIF 047 (DN32)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 0725 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX&nbsp; WFIF 047 (DN32), mặt b&iacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 3030; Dùng thân lọc WFIF 200 (DN80)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX&nbsp;3030 OMEGA</span></strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">SỬ DỤNG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX&nbsp; WFIF 200 (DN80)</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 2030; Dùng thân lọc WFIF 175 (DN65)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 2030 OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX&nbsp; WFIF 175 (DN65)</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 1030; Dùng thân lọc WFIF 094 (DN50)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 1030 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX&nbsp; WFIF 094 (DN50), mặt b&iacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0520; Dùng thân lọc WFIF 018 (DN20)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 0520 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX&nbsp; WFIF 018 (DN20), mặt b&iacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0730; Dùng thân lọc WFIF 070 (DN40)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 0730 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX&nbsp; WFIF 070 (DN40), mặt b&iacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 3050; Dùng thân lọc WFIF 240 (DN80)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX&nbsp;3050 OMEGA</span></strong> <p><span style="background-color: #ffffff; font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX&nbsp; WFIF 240 (DN80)</span></p> <p> </p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0420; Dùng thân lọc WFIF 010

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 0420 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX&nbsp; WFIF 010 (DN15), mặt b&iacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0525; Dùng thân lọc WFIF 030 (DN25)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 0525 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX&nbsp; WFIF 030 (DN25), mặt b&iacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 1530; Dùng thân lọc WFIF 150 (DN50)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 1530 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX&nbsp; WFIF 150 (DN50)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin