• Lõi Lọc Khí WHFIT series

 • Lõi Lọc Khí 0730 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA);50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX; Model: WHFIT 070 (1 1/2')</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 3030 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA);50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 3030 OMEGA</span></strong></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX; Model: WHFIT 200&nbsp; (3')</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0520 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA);50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX; Model: WHFIT 018 (3/4')</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 1530 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA);50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; INOX 1530 OMEGA</span></strong><br /> </span></strong></p> <span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX; Model: WHFIT 150 (2')</span> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span> </p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0420 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA);50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX; Model: WHFIT 010 (1/2')</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0725 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA);50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX; Model: WHFIT 047 (1 1/4')</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 1030 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA);50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX; Model: WHFIT 094 (2')</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0525 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA);50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC INOX; Model: WHFIT 030 (1')</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin