• LÕI LỌC TÁCH NƯỚC OMEGA-AIR

 • Lõi Lọc Tách Nước CKL 047B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL 047B OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc CKL 047B (1 1/2') lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1 1/2" (DN40)</span></p>

 • Lõi Lọc Tách Nước CKL 007B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL 007B OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc CKL 007B (1/2') lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1/2" (DN15)</span></p>

 • Lõi Lọc Tách Nước CKL 005B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL 005B OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc CKL 005B (3/8') lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 3/8" (DN10)</span></p>

 • Lõi Lọc Tách Nước CKL 200B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL 200B OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc CKL 200B (3') </span> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 3" (DN80)</span></p> <p> </p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Tách Nước CKL 150B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL 150B OMEGA</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc CKL 150B (2 1/2')<br /> </span> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 2 1/2" (DN65)</span></p> </div>

 • Lõi Lọc Tách Nước CKL 010B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL 010B OMEGA</span></strong><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc CKL 010B (3/4') lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 3/4" (DN20)</span></p>

 • Lõi Lọc Tách Nước CKL 094B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL 094B OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc CKL 094B (2') lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 2" (DN50)</span></p>

 • Lõi Lọc Tách Nước CKL 018B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL 018B OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc CKL 018B (1') lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1" (DN25</span>)</p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin