• Lõi Lọc Khí P-VAC series

 • Lõi Lọc Khí 51140 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;51140VACP;51140VACM</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng model: P-VAC 2006&nbsp; (3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 50075 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;50075VACP;50075VACM</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng model: P-VAC 2406&nbsp; (3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng bảo vệ bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 07050 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;07050VACP;07050VACM</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n model: P-VAC 0076&nbsp; (1/2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 32075 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;32075VACP;32075VACM</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng model: P-VAC 0476&nbsp; (1 1/2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 76090 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;76090VACP;76090VACM</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng model: P-VAC 1506&nbsp; (2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 12075 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 12075VACP;12075VACM</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n model: P-VAC 0186&nbsp; (1")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 06050 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;06050VACP;06050VACM</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n model: P-VAC 0056&nbsp; (3/8")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p> <p><br /> </p> <p> </p>

 • Lõi Lọc Khí 51090 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;51090VACP;51090VACP</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng model: P-VAC 0946&nbsp; (2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng bảo vệ bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 75140 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;75140VACP;75140VACM</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng model: P-VAC 2406&nbsp; (3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span><br /> </span> </p>

 • Lõi Lọc Khí 14050 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;14050VACP;14050VACM</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n model: P-VAC 0106&nbsp; (3/4")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p> <p><br /> </p> <p> </p>

 • Lõi Lọc Khí 22075 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N&nbsp;22075VACP;22075VACM</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n model: P-VAC 0306&nbsp; (1")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</span></p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin