• VAN XẢ NƯỚC OMEGA-AIR

 • VAN XẢ NƯỚC CÀI ĐẶT THỜI GIAN TD 16M-115V (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> </p> <h2><strong>VAN XẢ NƯỚC NGƯNG TỰ ĐỘNG TD 16M-115VAC&nbsp; (Bằng Điện)</strong></h2> <p>H&atilde;ng OMEGA-AIR (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 16ba</strong>r</p> <p>Lưu lượng xả: 144 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</p> <p>Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 115VAC</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • VAN XẢ NƯỚC BĂNG ĐIỆN EMD23-24Vdc (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><strong>VAN XẢ NƯỚC BĂNG ĐIỆN EMD23-24Vdc(OMEGA-AIR)</strong><br /> </strong></p> <p><strong><strong>&Aacute;p suất max: 16ba</strong>r</strong></p> <strong> <p style="text-align: left;">Lưu lượng xả: 12 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; G1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 24Vdc</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p> <p><br /> </p> </strong>

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG AOK 20B (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p>VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG BẰNG CƠ</p> <p>Vật liệu băng nh&ocirc;m.</p> <p>&Aacute;p suất max: 20bar</p> <p>Lưu lượng xả: 167 lit/h</p> <p>Kết nối ren: G 1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • VAN XẢ CHÂN KHÔNG EVD (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>Vật liệu bằng nh&ocirc;m</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất hoạt động: 20....2000mbar </strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>Ren đầu v&agrave;o/ra: G 1/2"</strong></p> <p><strong>Nguồn cấp: 230 VAC</strong></p>

 • VAN XẢ NƯỚC CÀI ĐẶT THỜI GIAN TD 16M-230V (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>VAN XẢ NƯỚC C&Agrave;I ĐẶT THỜI GIAN&nbsp;TD 16M-230V &nbsp;(Bằng Điện)</strong></p> <p><strong><strong>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</strong><br /> </strong></p> <p>M&ocirc;i chất xả: Nước, Kh&iacute; Dầu</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Lưu lượng xả: 144 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</p> <p>Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 230V</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • VAN XẢ NƯỚC BĂNG ĐIỆN EMD75-230V (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><strong>VAN XẢ NƯỚC BĂNG ĐIỆN EMD75-230V (OMEGA-AIR)</strong><br /> </strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 16ba</strong>r</p> <p style="text-align: left;">Lưu lượng xả: 75 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; G1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 230V</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p> <p><br /> </p>

 • VAN XẢ NƯỚC ÁP SUẤT 50BAR, EMD HP Series (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><strong>VAN XẢ NƯỚC &Aacute;P SUẤT 50BAR, EMD HP Series (OMEGA-AIR)</strong><br /> </strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 50ba</strong>r</p> <p>Lưu lượng xả: 30,4 lit/h (at 50bar)</p> <p style="text-align: left;">Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; G1/2"</p> <p style="text-align: left;">Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; G1/4"<br /> Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 230V</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p> <p><br /> </p>

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG AOK 20SS (inox) (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p>VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG BẰNG CƠ</p> <p>Vật liệu bằng inox</p> <p>&Aacute;p suất max: 20bar</p> <p>Lưu lượng xả: 167 lit/h</p> <p>Kết nối ren: G 1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • VAN XẢ NƯỚC CÀI ĐẶT THỜI GIAN TD 25M-230V (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> </p> <h2><strong>VAN XẢ NGƯNG TỰ ĐỘNG ĐIỆN TD 25M-230V&nbsp; OMEGA-AIR</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 25ba</strong>r</p> <p>Lưu lượng xả: 113 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</p> <p>Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</p> <p> Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 230V</p> <p><strong>M&ocirc;i chất xả: nước, kh&iacute; dầu</strong></p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • VAN XẢ NƯỚC CÀI ĐẶT THỜI GIAN TD 150M-115V (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>VAN XẢ NƯỚC NGƯNG TỰ ĐỘNG TD 150M-115V(Bằng Điện)</strong></p> <p>H&atilde;ng OMEGA-AIR (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 150ba</strong>r</p> <p>Lưu lượng xả: 95 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</p> <p>Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</p> <p> Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 115V</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG ÁP SUẤT 50 bar, AOK 50B(OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p>VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG BẰNG CƠ</p> <p>Vật liệu bằng nh&ocirc;m</p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 50ba</strong>r</p> <p>Lưu lượng xả: 167 lit/h</p> <p>Kết nối ren: G 1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • VAN XẢ NƯỚC BĂNG ĐIỆN EMD23-24VAC (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><strong>VAN XẢ NƯỚC BĂNG ĐIỆN EMD23-24VAC (OMEGA-AIR)</strong><br /> </strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 16ba</strong>r</p> <p style="text-align: left;">Lưu lượng xả: 12 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; G1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 24 VAC</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p> <p><br /> </p>

 • VAN XẢ NƯỚC CÀI ĐẶT THỜI GIAN TD 150M-230V (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>VAN XẢ NƯỚC C&Agrave;I ĐẶT THỜI GIAN TD 150M-230V (Bằng Điện)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 150ba</strong>r</p> <p style="text-align: left;">Lưu lượng xả: 95 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</p> <p>Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</p> <p> Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 230V</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • VAN XẢ NƯỚC CÓ TÍN HIỆU RA BÁO ĐỘNG EMD12A-230V

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>VAN XẢ NƯỚC C&Oacute; T&Iacute;N HIỆU RA B&Aacute;O ĐỘNG EMD12A-230V (OMEGA-AIR)</strong></p> <p><strong>T&iacute;n hiệu ra c&oacute;&nbsp; b&aacute;o động</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 16ba</strong>r</p> <p style="text-align: left;">Lưu lượng xả: 12 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; G1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 230V</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p> <p><br /> </p>

 • VAN XẢ NƯỚC CÀI ĐẶT THỜI GIAN TD 25M-115V (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>VAN XẢ NƯỚC NGƯNG TỰ ĐỘNG TD 25M-115VAC OMEGA-AIR</strong></p> <p><strong>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 25ba</strong>r</p> <p>Lưu lượng xả: 113 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</p> <p>Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</p> <p> Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 115 VAC</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • VAN XẢ NƯỚC BĂNG ĐIỆN EMD25-230V (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><strong>VAN XẢ NƯỚC BĂNG ĐIỆN EMD25-230V (OMEGA-AIR)</strong><br /> </strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 16ba</strong>r</p> <p style="text-align: left;">Lưu lượng xả: 25 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; G1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 230V</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p> <p><br /> </p>

 • VAN XẢ CƠ TỰ ĐỘNG, AOK-16F (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất hoạt động: 16bar</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>Kết nổi ren:&nbsp; 1/8"</strong></p> <p><br /> </p>

 • VAN XẢ NƯỚC BẰNG ĐIỆN EMD12-230V (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: EMD12-230V

  <p><strong>VAN XẢ NƯỚC BẰNG ĐIỆN EMD12-230V (OMEGA-AIR)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 16ba</strong>r</p> <p style="text-align: left;">Lưu lượng xả: 12 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; G1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 230V</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin