• BỘ XẢ NƯỚC NGƯNG OMEGA-AIR

 • Bộ Xả Nước Tự Động Điện IED series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Xả Nước Tự Động Điện IED series OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ xả IED được thiết kế để xả ho&agrave;n to&agrave;n tự động nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng kh&ocirc;ng x&acirc;m thực n&agrave;o kh&aacute;c từ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ograve;ng m&aacute;y n&agrave;y được thiết kế để xả nước ngưng tụ chủ yếu từ vỏ bộ lọc</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động 0-16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 8 l / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối &frac12; "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động. phạm vi: 1,5 đến 65 &deg; C<br /> <br /> C&aacute;c ứng dụng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; bộ lọc kh&iacute;<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p>

 • Bộ Xả Nước Bằng Điện TD50M (50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Xả Nước Tự Động Bằng Điện TD50M OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 50bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 74 lit/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 115V; 230V</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</span></p>

 • Bộ Xả Nước Tự Động Điện EMD HP (50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Xả Nước Tự Động Điện EMD HP (50bar) OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động 50 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 30,4 l / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối &frac12; ''</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động. phạm vi 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ xả d&ograve;ng EMD HP đ&atilde; được ph&aacute;t triển để xả ho&agrave;n to&agrave;n tự động nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng kh&ocirc;ng x&acirc;m thực n&agrave;o kh&aacute;c từ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c ứng dụng<br /> &bull; m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; (piston hoặc trục v&iacute;t)<br /> &bull; bộ l&agrave;m m&aacute;t sau<br /> &bull; thiết bị t&aacute;ch nước ngưng lốc xo&aacute;y<br /> &bull; b&igrave;nh &aacute;p suất / b&igrave;nh kh&iacute;<br /> &bull; m&aacute;y sấy kh&iacute;<br /> &bull; bộ lọc kh&iacute;</span></p>

 • Bộ Xả Nước Cơ AOK 50B (50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Xả Nước Tự Động AOK50B OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-Air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>&Aacute;p suất max: 50ba</strong>r</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 145 lit/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: G 1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</span></p>

 • Bộ Xả Nước Bằng Điện EMD12-230V

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Xả N<span style="font-size: 16px;">ước Ngưng Tự Động Bằng Điện EMD12-230V OMEGA-AIR</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ xả nước EMD12 được thiết kế để xả ho&agrave;n to&agrave;n tự động nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng kh&ocirc;ng x&acirc;m thực n&agrave;o kh&aacute;c từ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 12 lit/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; G1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 230VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</span></p>

 • Bộ Xả Nước Tự Động Cơ AOK 20SS (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Xả Nước Tự Động Cơ AOK 20SS OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động 20 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 167 l / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối &frac12; ''</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động. phạm vi: 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu:&nbsp; 1.4408 (th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ)</span></p> <p><br /> </p>

 • Bộ Xả Nước Tự Động Cơ AOK 20B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG AOK 20B</strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Sx ch&acirc;u &acirc;u)</span><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ xả nước cơ AOK20B;AOK-20B đ&atilde; được ph&aacute;t triển để xả ho&agrave;n to&agrave;n tự động</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">nước ngưng hoặc bất kỳ&nbsp;chất lỏng kh&ocirc;ng x&acirc;m thực n&agrave;o kh&aacute;c từ hệ thống&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">kh&iacute; n&eacute;n.Thiết bị c&oacute; thể được c&agrave;i đặt dưới dạng cổng b&ecirc;n ngo&agrave;i tr&ecirc;n bất&nbsp;kỳ&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ứng dụng n&agrave;o được chỉ định. Nước ngưng tụ, t&iacute;ch tụ trong b&igrave;nh chứa&nbsp;nh&ocirc;m&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">v&agrave; khi mức đủ cao, nước ngưng được xả ra khỏi hệ thống m&agrave; kh&ocirc;ng bị thất&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">tho&aacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute;. Van t&aacute;c động trực tiếp được vận h&agrave;nh bằng bộ&nbsp;nổi được</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">kiểm so&aacute;t mức độ ch&iacute;nh x&aacute;c đảm bảo hoạt động đ&aacute;ng tin cậy v&agrave; hiệu quả.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu băng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 167 lit/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren v&agrave;o ra: G1/2'</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Vị tr&iacute; lắp của bộ xả:&nbsp;m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;,&nbsp;m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</span><br /> </span></p>

 • Bộ Xả Nước Bằng Điện TD150M (150bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Xả Nước Tự Động Bằng Điện TD150M OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 150bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 95 lit/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 115V; 230V</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</span></p>

 • Bộ Xả Nước Bằng Điện TD16M (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Xả Nước Ngưng Tự Động Bằng Điện TD 16M OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16ba<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">r</span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 144 lit/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 115V; 230V</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</span></p>

 • Bộ Xả Nước Tự Động AOK16F

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Xả Nước Tự Động AOK 16F OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <span style="font-size: 16px;"> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #808080; background-color: #ffffff; display: inline !important;">&Aacute;p suất hoạt động: 16bar</p> </span> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #808080; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #808080; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Kết nổi ren:&nbsp; 1/8"</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #808080; background-color: #ffffff;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: normal; font-size: 16px;">AOK16F được thiết kế để xả ho&agrave;n to&agrave;n tự động nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng kh&ocirc;ng g&acirc;y hại n&agrave;o kh&aacute;c từ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span><br /> </span></p>

 • Bộ Xả Nước Bằng Điện TD16 Mcr

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Xả Nước Tự Động Bằng Điện TD16 Mcr OMEGA</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 204 lit/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 115V; 230V</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</span></p>

 • Bộ Xả Nước Cơ MCD (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Xả Nước Cơ MCD series OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">MCD được thiết kế để xả nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng kh&ocirc;ng x&acirc;m thực n&agrave;o kh&aacute;c từ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ap suất hoạt động 0-20 bar<br /> Kết nối 1/2 "<br /> Nhiệt độ hoạt động. phạm vi: 1,5 đến 65 &deg; C</span></p>

 • Bộ Xả Nước Tự Động Cơ AOK 16B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Xả Nước Ngưng Tự Động AOK 16B OMEGA-AIR&nbsp; </strong> </span> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU) </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5...65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Trọng lượng 0,04kg</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: G 1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất xả: kh&iacute;, nước, dầu</span></p>

 • Bộ Xả Nước Bằng Điện TD25M (25bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Xả Nước Tự Động Bằng Điện TD25M OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 113 lit/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 115V; 230V</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</span></p>

 • Bộ Xả Nước Tự Động Điện ECD 15B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Xả Nước Tự Động ECD 15B OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ xả nước ECD-B được thiết kế để xả ho&agrave;n to&agrave;n tự động nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng kh&ocirc;ng x&acirc;m thực n&agrave;o kh&aacute;c từ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng xả: 15 đến 150 l / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối &frac12; ''</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động. phạm vi:&nbsp;1,5 đến 65 &deg; C</span></p>

 • Bộ Xả Nước Điện EVD series (2000 mbar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ XẢ NƯỚC ĐIỆN EWD series OMEGA (Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng)</span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ xả EVD đ&atilde; được ph&aacute;t triển để xả ho&agrave;n to&agrave;n tự động nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng kh&ocirc;ng x&acirc;m thực n&agrave;o kh&aacute;c từ hệ thống ch&acirc;n kh&ocirc;ng.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động 20-2000 mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động. phạm vi: 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối đầu v&agrave;o / đầu ra 1/2 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cung cấp kh&iacute; n&eacute;n:&nbsp;&nbsp;&Oslash; 8 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c ứng dụng<br /> &bull; Hệ thống ch&acirc;n kh&ocirc;ng</span></p>

 • Bộ Xả Nước Cơ MCD-B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Xả Nước Cơ MCD-B series OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ xả MCD-B được thiết kế để xả thủ c&ocirc;ng nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng kh&ocirc;ng x&acirc;m thực n&agrave;o kh&aacute;c từ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động 0-16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối 1/2 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động. phạm vi:&nbsp;1,5 đến 65 &deg; C</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin