• Thiết Bị Đo Hãng SUTO iTEC

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 420 (ECONOMIC FLOW/CONSUMTION SENSORS)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Đồng hồ đo lưu lượng kh&iacute; S420</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">đo lưu lượng kh&iacute; tức thời v&agrave; tổng, hiển thị m&agrave;n h&igrave;nh m&agrave;u LCD.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để gi&aacute;m s&aacute;t lưu lượng kh&iacute; trong nh&agrave; m&aacute;y.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch Thước Đường ống: DN15...DN80</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren hoặc b&iacute;ch</span></p>

 • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 401 (THERMAL MASS FLOW SENSORS)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S 401 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN25...DN300</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</p> <p>Kết nối ren: G1/2"; NPT1/2"</p>

 • Cảm Biến Dòng (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • Thiết Bị Phát Hiện Rò Rỉ Khí S 530 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>THIẾT BỊ PH&Aacute;T HIỆN R&Ograve; RỈ KH&Iacute; N&Eacute;N S530</strong></span></h2> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Thiết bị ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ kh&iacute; n&eacute;n S530 (S535) l&agrave; bộ x&aacute;c định r&ograve; rỉ kh&iacute; n&eacute;n bằng si&ecirc;u &acirc;m, c&oacute; định hướng laze, thuận lợi cho x&aacute;c định c&aacute;c vị tr&iacute; tr&ecirc;n cao hoặc xa.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="text-align: left; font-size: 16px;">Dải tần số: 40kHz</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Con trỏ laser t&iacute;ch hợp gi&uacute;p x&aacute;c định vị tr&iacute; r&ograve; rỉ từ xa.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left; font-size: 16px;">C&oacute; hiển thị LCD cho thấy mức độ r&ograve; rỉ.</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p>

 • Thiết Bị Đo Hàm Lượng Hơi Dầu S 120 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2>Thiết Bị Đo H&agrave;m Lượng Hơi Dầu S120</h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (ĐỨC)<br /> T&iacute;nh năng thiết bị:&nbsp;</p> <p>&bull; Đo v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;m lượng hơi dầu trong kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c loại kh&iacute; kh&aacute;c </p> <p> &bull; Dải c&agrave;i min: 0,003 mg / m&sup3; </p> <p> &bull; Kết nối dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua ống lấy mẫu v&agrave; kết nối nhanh; sử dụng thuận tiện. </p> <p> &bull; T&iacute;n hiệu đầu ra: - 4 ... 20 mA;&nbsp; RS-485, Modbus / RTU/ C&ocirc;ng tắc rơle (NO) </p> <p><br /> </p>

 • Cảm Biến Nhiệt Độ (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • S 130 LASER PARTICLE COUNTER

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • THIẾT BỊ ĐO DEW POINT DI ĐỘNG S 505 (-100 ºC ... +50 ºC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <p>THIẾT BỊ ĐO DEWPOINT DI ĐỘNG S 505 (-100 &ordm;C ... +50 &ordm;C)</p> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</p> <p style="background: white;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất, dewpoint</p> <p> </p> <p style="background: white;"><em>Cho kết quả &nbsp;nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</em><em></em></p> <p> </p> <p style="background: white;"><em>Lưu trữ&nbsp;</em><em>100million</em> gi&aacute; trị v&agrave;o thể nhớ&nbsp; 4GB</p> <p> </p> <p style="background: white;">Dễ d&agrave;ng kết nối th&ocirc;ng qua ống v&agrave; kết nối nhanh</p> <p><br /> </p>

 • SYSTEM MONITORING WITH S4M-XL

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 452 (SUTO-ITEC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S 452 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p><strong>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN15...DN80</strong></p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</p> <p>Kết nối ren hoặc b&iacute;ch</p> <p>Ti&ecirc;u chuẩn bảo vệ: IP67</p>

 • Bộ Hiển Thị S 320 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <p><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ Hiển Thị S320 (M&agrave;n H&igrave;nh Hiển Thị S320)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng CS-itec (Đức), nay đổi th&agrave;nh Suto-itec (Đức) với th&ocirc;ng số, chất lượng giữ nguy&ecirc;n.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh S320 hiển thị c&aacute;c th&ocirc;ng số: lưu lượng, nhiệt độ, &aacute;p suất, điểm sương....</span></strong></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu đầu v&agrave;o : 1 t&iacute;n hiệu sensor:&nbsp;flow/dew point sensor</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 t&iacute;n hiệu&nbsp;analog sensors (0&hellip;20 mA, 0&hellip;10V)<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> </span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Giao diện: Cổng USB</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Đầu ra:&nbsp;2 Alarm relay&nbsp;</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước: 118x115x93 mm</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Ti&ecirc;u chuẩn bảo vệ: IP65</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp:&nbsp;100...240 VAC, 50-60 Hz, 15 VA</span></p>

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 430 (CONSUMPTION SENSOR (PITOT TUBE FLOW)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S 430 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p><strong>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN15...DN300</strong></p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito, hơi</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</p> <p>Kết nối ren G1/2"; NPT1/2"</p> <p>Nhiệt độ max: 200oC</p> <p>T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất</p>

 • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 418 (Thermal Mass Flow Meter)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S418 Suto</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch Thước Đường ống: DN8; DN15; DN20; DN25</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 10bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị LED</span></p>

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 421 (THERMAL MASS FLOW SENSORS)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S421</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đồng hồ đo lưu lượng (Cảm biến lưu lượng S421) đo lưu lượng tức thời v&agrave; tổng, hiển thị m&agrave;n h&igrave;nh m&agrave;u LCD.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để gi&aacute;m s&aacute;t lưu lượng kh&iacute; trong nh&agrave; m&aacute;y.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch Thước Đường ống: DN15...DN80</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren hoặc b&iacute;ch</span></p>

 • Cảm Biến Áp Suất (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 415 (Thermal Mass Flow Meter)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S415 Suto-itec</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch Thước Đường ống: DN8; DN15; DN20; DN25</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 10bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị LED</span></p>

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 450 (FLOW/CONSUMPTION SENSOR)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S450</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất đo:&nbsp; kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nitơ; kh&iacute; ăn m&ograve;n....</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch Thước Đường ống: DN15...DN300</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng (hiển thị nhiệt độ)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren G1/2"; NPT1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ti&ecirc;u chuẩn bảo vệ: IP67</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu cảm biến: Inox 316L </span></p> <p><span style="background-color: white; font-size: 16px;">S450 đo trực tiếp lưu lượng m&agrave; kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o nhiệt độ&nbsp;</span><span style="background-color: white;">v&agrave; &aacute;p suất.</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin