• Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hãng Tecsystem

 • Bộ điều khiển nhiệt độ T30 Tecsystem

  Mã sản phẩm:

  <p style="line-height: 12.4pt; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ điều khiển nhiệt độ T30 Tecsystem (Relay điều khiển)</span></strong></p> <p style="line-height: 12.4pt; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><strong style="background-color: transparent;"><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong><span style="background-color: transparent;">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Relay T30 l&agrave; một thiết bị dễ &aacute;p dụng để kiểm so&aacute;t nhiệt của m&aacute;y biến &aacute;p LV v&agrave; MV kh&ocirc; v&agrave; nhựa.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước: 72 x 95 mm s&acirc;u 62 mm (gắn thanh ray DIN EN 50022)</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 230 Vac &plusmn;10% 50/60 Hz</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu v&agrave;o: 2 series Ptc<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu ra: 2 relays</span></p> <p> </p> <p><br /> </p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ T154 WS Tecsystem

  Mã sản phẩm: Tecsystem

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ điều khiển nhiệt độ T154 WS Tecsystem</strong></span> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Tecsystem - Italy</strong></span><br /> </span></p> <p><strong><strong><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh điều khiển T154 WS cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng theo d&otilde;i từ xa</span></strong></strong></p> <p><strong><strong><span style="font-size: 16px;">v&agrave;&nbsp;</span></strong></strong><strong><strong><span style="font-size: 16px;">ghi lại th&ocirc;ng tin về nhiệt độ, sự kiện v&agrave; cảnh b&aacute;o hệ thống th&ocirc;ng qua</span></strong></strong></p> <p><strong><strong><span style="font-size: 16px;">chức&nbsp;</span></strong></strong><strong><strong><span style="font-size: 16px;">năng datalogger - WebServe</span></strong></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff;">Nguồn cung cấp: 85 - 260 Vca / cc</span><strong><br /> </strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 16px;">T&Iacute;n hiệu ra: 4 Relay + Wifi</span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong>T&iacute;n hiệu v&agrave;o:&nbsp;4 đầu v&agrave;o cho cảm biến Pt100 RTD </strong>ba d&acirc;y&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Hiển thị:&nbsp;&nbsp;M&agrave;n h&igrave;nh 2 x 13 mm với 3 chữ số để hiển thị nhiệt độ, tin nhắn v&agrave; k&ecirc;nh</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước:&nbsp;92 x 92 mm.</span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ NT511 AD Tecsystem

  Mã sản phẩm:

  <p style="line-height: 150%; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><em>Bộ điều khiển nhiệt độ NT511 AD Tecsystem</em></span></strong></p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><em>H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</em></span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Relay khiển nhiệt độ NT511 d&ugrave;ng để kiểm so&aacute;t nhiệt độ của m&aacute;y biến &aacute;p loại&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">kh&ocirc;&nbsp;MV v&agrave; m&aacute;y biến &aacute;p nhựa đ&uacute;c v&agrave; sức mạnh của hệ thống l&agrave;m m&aacute;t quạt.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>T&iacute;n hiệu v&agrave;o: 4 đầu v&agrave;o Pt100</strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu đầu ra : 3 relays and 6 fans +&nbsp;<br /> Analog 4-20mA v&agrave; Digital RS485 Modbus RTU đồng thời.</span></strong></p> <p style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Nguồn cấp:&nbsp;</strong>230 Vac &plusmn; 10% 50 / 60Hz</span></p> <p style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 16px;"><strong>K&iacute;ch thước:&nbsp;</strong>210 x 260 x 85 mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cắt bảng điều khiển 232 x 182 mm. M&agrave;u sắc: RAL 7035</span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ NT538WS EVO Tecsystem

  Mã sản phẩm: Tecsystem

  <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ điều khiển nhiệt độ NT538 WS &ndash; EVO Tecsystem</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong><br /> </span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><span style="font-size: 16px;">Relay điều khiển nhiệt độ&nbsp;<em>NT538 WS &ndash; EVO s</em><em>ử dụng điều khiển để theo d&otilde;i nhiệt</em></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><em><span style="font-size: 16px;">độ của động cơ điện v&agrave; m&aacute;y biến &aacute;p nhựa đ&uacute;c / loại kh&ocirc; MV</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-weight: bold; background-color: transparent;">Nguồn cấp: 85 &ndash; 260 Vca/cc</span><span style="background-color: transparent;"></span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-weight: bold;">Đầu v&agrave;o: 8 Pt100</span><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-weight: bold;">Đầu ra: 5 rơle + Wifi</span><br /> </span></p> <p style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 16px;"><strong style="background-color: transparent;">K&Iacute;CH THƯỚC:&nbsp;</strong><span style="background-color: transparent;">100 x 100 mm DIN 43700 s&acirc;u 150 mm</span></span></p> <p><span style="background-color: transparent; font-size: 16px;">(thiết bị đầu cuối v&agrave; ăng-ten - được c&agrave;i đặt ở 90 &deg; - bao gồm)</span></p> <p><span style="background-color: transparent; font-size: 16px;">Bảng cắt ra 92 x 92 mm</span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ NT935 AD Tecsystem

  Mã sản phẩm: Tecsystem

  <p style="line-height: 150%; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ điều khiển nhiệt độ NT935 AD Tecsystem</span></strong></p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><em><span style="font-size: 16px;">(Relay điều khiển NT935 AD)</span></em></p> <p> </p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ hiển thị điều khiển nhiệt độ ­NT935 AD l&agrave; thiết bị dựa tr&ecirc;n vi điều khiển</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">điện&nbsp;tử được thiết kế đặc biệt cho m&aacute;y biến &aacute;p loại kh&ocirc; v&agrave; nhựa đ&uacute;c.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Nguồn cấp: 24-240 Vac-dc</strong></span></p> <p> </p> <p style="background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước</span></strong></p> <p> </p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Chiều s&acirc;u 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (v&iacute; dụ: DIN 43700) 131 mm</span></p> <p> </p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">(bao gồm thiết bị đầu cuối)</span></p> <p> </p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Cắt bảng điều khiển 92 x 92 mm</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu v&agrave;o: 4 Pt100</span></strong></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu ra: 5 relays+ RS485 Modbus RTU v&agrave; 4&hellip;20mA</span></strong></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ T512 RS485 Tecsystem

  Mã sản phẩm: Tecsystem

  <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><strong style="background-color: transparent;"><strong><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ điều khiển nhiệt độ T512 RS485 Tecsystem</span></strong></strong></strong></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="background-color: transparent;"><em><span style="font-size: 16px;">(hay Relay điều khiển nhiệt độ T512 RS485)</span></em></span></p> <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;"><strong> </strong> </span> <p><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong></p> <p><strong><strong style="background-color: #ffffff;">M&agrave;n h&igrave;nh điều khiển T521 d&ugrave;ng để kiểm so&aacute;t nhiệt độ động cơ&nbsp;</strong><br /> </strong></p> </strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Đầu v&agrave;o:&nbsp;12 Pt100<br /> </strong><strong></strong></span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; 12 đầu v&agrave;o RTD Pt100 3 d&acirc;y (tiết diện tối đa 2,5 mm&sup2;)</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Thiết bị đầu cuối ph&iacute;a sau c&oacute; thể th&aacute;o rời</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; C&aacute;c k&ecirc;nh đầu v&agrave;o được bảo vệ chống nhiễu điện từ</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; B&ugrave; chiều d&agrave;i c&aacute;p cảm biến l&ecirc;n tới 500 m (1 mm&sup2;)</span></p> <p style="font-weight: bold; line-height: 16.5px; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu ra:&nbsp;6 relay + RS485<br /> </span></strong></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; 5 rơle cảnh b&aacute;o (AL0-AL1-AL2-AUX1-AUX2)</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; 1 rơ le b&aacute;o lỗi cảm biến hoặc hoạt động bất thường (FAULT)</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Dung lượng tiếp điểm đầu ra: 5A-250 Vac-res COS=1</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Đầu ra Modbus RTU RS485</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">k&iacute;ch thước</span></strong></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; 192 x 96 mm DIN IEC 61554 (v&iacute; dụ: DIN 43700) s&acirc;u 220 mm (bao gồm thiết bị đầu cuối)</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Bảng cắt 188 x 92 mm</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">T&ugrave;y chọn</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Phi&ecirc;n bản Cơ bản kh&ocirc;ng c&oacute; đầu ra RS485</span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ T154 ED16 Tecsystem

  Mã sản phẩm: Tecsystem

  <p style="line-height: 150%; background: white;"><strong style="color: #ff0000; background-color: transparent;"><span style="font-size: 16px;">Bộ điều khiển nhiệt độ T154 Tecsystem</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Model: T154 ED16</span></strong></p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh điều khiển nhiệt độ điện tử T154 d&ugrave;ng điều khiển nhiệt&nbsp;</span></strong></p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><strong>độ cho</strong><strong>&nbsp;loại m&aacute;y biến &aacute;p nhựa loại kh&ocirc; v&agrave; đ&uacute;c nhựa</strong>.</span></p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp</span></strong></p> <p><span style="background-color: white; font-size: 16px;">&bull; Gi&aacute; trị &nbsp;24-240 Vac-dc</span></p> <p><span style="background-color: white; font-size: 16px;">&bull; Vdc với c&aacute;c cực c&oacute; thể đảo ngược</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu v&agrave;o</span></strong></p> <p><span style="background-color: white; font-size: 16px;">&bull; 4 đầu v&agrave;o RTD Pt100 3 d&acirc;y (tiết diện tối đa 1,5 mm&sup2;)</span></p> <p> </p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; C&aacute;c thiết bị đầu cuối c&oacute; thể th&aacute;o rời</span></p> <p> </p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; C&aacute;c k&ecirc;nh đầu v&agrave;o được bảo vệ chống nhiễu điện từ</span></p> <p> </p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Độ d&agrave;i c&aacute;p b&ugrave; cảm biến l&ecirc;n đến 500 m (1 mm&sup2;)</span></p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p style="background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước</span></strong></p> <p> </p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Chiều s&acirc;u 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (v&iacute; dụ: DIN 43700) 131 mm</span></p> <p> </p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">(bao gồm thiết bị đầu cuối)</span></p> <p> </p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Cắt bảng điều khiển 92 x 92 mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ NT539 Tecsystem

  Mã sản phẩm: Tecsystem

  <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ điều khiển nhiệt độ NT539&nbsp;Tecsystem</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><em>(hay Relay điều khiển nhiệt độ NT539 Tecsystem)</em></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-weight: bold; background-color: transparent;">Bộ vi điều khiển điện tử NT539, được thiết kế đặc biệt để điều khiển&nbsp;</span><strong></strong></span></p> <p style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y biến &aacute;p c&oacute; nhiều hơn ba cuộn d&acirc;y, m&aacute;y biến &aacute;p được sử dụng</span></p> <p style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 16px;">trong c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y / hệ thống DC / AC chuyển đổi</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Đầu v&agrave;o:</strong>&nbsp;3-6-9 đầu v&agrave;o Cảm biến RTD Pt100 3 d&acirc;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu ra:&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">3 rơ le cảnh b&aacute;o (ALARM TR1, ALARM TR2, ALARM TR3)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">3 rơle h&agrave;nh tr&igrave;nh (TRIP TR1, TRIP TR2, TRIP TR3)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">3 rơ le quạt (FAN TR1, FAN TR2, FAN TR3)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">1 rơ le cảnh b&aacute;o lỗi cảm biến hoặc hoạt động bất thường (FAULT)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; 144 x 72 mm, chiều s&acirc;u DIN IEC 61554 (v&iacute; dụ: DIN 43700) 131 mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Nguồn cấp:&nbsp;24-240 Vac-dc</strong><br /> </span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ NT935 EVO Tecsystem

  Mã sản phẩm:

  <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ điều khiển nhiệt độ NT935 WS &ndash; EVO Tecsystem</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;"><em>(hay Relay điều khiển nhiệt độ </em><em>NT935 WS &ndash; EVO</em><em>)</em></span><em></em></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 16px;"><strong></strong></span></p> <span style="font-weight: bold; font-size: 16px;"> </span> <p style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 85 &ndash; 260 Vca/cc</span></p> <p style="font-weight: bold;"> </p> <p style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 16px;">Đầu v&agrave;o: 8 Pt100</span></p> <p style="font-weight: bold;"> </p> <p style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 16px;">Đầu ra: 5 rơle + Wifi</span></p> <p style="font-weight: bold;"><strong><span style="font-size: 16px;">Chức năng M&Aacute;Y CHỦ WEB Wi-Fi</span></strong></p> <p style="font-weight: bold;"> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Giữ đồng hồ b&ecirc;n trong STATION (m&aacute;y chủ NTP) v&agrave; chế độ ĐIỂM TRUY CẬP</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Tự động gửi e-mail k&iacute;ch hoạt b&aacute;o động</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Định kỳ gửi b&aacute;o c&aacute;o thống k&ecirc; k&ecirc;nh</span></p> <p style="font-weight: bold;"> </p> <p style="font-weight: bold;"><strong><span style="font-size: 16px;">K&Iacute;CH THƯỚC</span></strong></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">100 x 100 mm DIN 43700 s&acirc;u 150 mm</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">(thiết bị đầu cuối v&agrave; ăng-ten - được c&agrave;i đặt ở 90 &deg; - bao gồm)</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Bảng cắt ra 92 x 92 mm</span></p> <p><strong></strong></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ NT133-3 Tecsystem

  Mã sản phẩm: Tecsystem

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ điều khiển nhiệt độ NT133-3 Tecsystem</span></strong> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem - Italy</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ điều khiển nhiệt độ NT133-3 l&agrave; một thiết bị ho&agrave;n chỉnh v&agrave; đơn giản, để điều khiển nhiệt độ phức tạp của m&aacute;y biến &aacute;p điện HV v&agrave; MV Oil.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Đầu v&agrave;o:&nbsp;&bull; 2 đầu v&agrave;o RTD Pt100 (IEC 751) 3 d&acirc;y;&nbsp;&bull; 3 đầu v&agrave;o CT1, CT2, CT3 từ 0,8 đến 5,2 A</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Đầu ra:&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">&bull; 1 rơ le cho ALARM (cảnh b&aacute;o) Dầu v&agrave;&nbsp;&ldquo;Winding&rdquo;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">&bull; 1 rơ le cho dầu v&agrave; cuộn d&acirc;y TRIP (chuyến đi)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">&bull; 1 rơ le cho FAN (th&ocirc;ng gi&oacute;)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">&bull; 1 rơ le cho PUMP (m&aacute;y bơm)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">Hiển thị:&nbsp;&bull; 2 m&agrave;n h&igrave;nh 13 mm với 3 chữ số để hiển thị nhiệt độ v&agrave; tin nhắn</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: &nbsp;24 đến 240 Vac-dc.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước:&nbsp;&bull; 144 x 72 mm DIN IEC 61554 (v&iacute; dụ: DIN 43700) chiều s&acirc;u 131 mm; &bull; Cắt bảng điều khiển 139 x 67 mm</span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ T412 Tecsystem

  Mã sản phẩm:

  <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong style="background-color: transparent;">Bộ điều khiển nhiệt độ T412 Tecsystem (Relay điều khiển)</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Relay điều khiển nhiệt độ T412 d&ugrave;ng để gi&aacute;m s&aacute;t nhiệt độ n&oacute;ng nhất tr&ecirc;n m&aacute;y điện</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.4pt; background: white;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp:&nbsp;24-240 Vac-dc</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu ra:3 rơle, hai rơle cảnh b&aacute;o cho c&aacute;c ngưỡng kh&aacute;c nhau v&agrave; một rơle b&aacute;o&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu v&agrave;o:&nbsp;1 Pt100 or 1 Tck</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>K</strong><strong>&iacute;ch thước<em>:&nbsp;</em></strong>48 x 96 mm DIN IEC 61554 (v&iacute; dụ: DIN 43700) prof.160 mm&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(bao gồm thiết bị đầu cuối).Bảng cắt 44 x 92 mm</span></p> <p><br /> </p> <p><br /> </p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ NT935 ETH Tecsystem

  Mã sản phẩm:

  <p style="padding-bottom: 0px; line-height: 16.5px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: white; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ điều khiển nhiệt độ NT935 ETH Tecsystem</span></strong></p> <p style="padding-bottom: 0px; line-height: 16.5px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: white; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong></p> <p style="padding-bottom: 0px; line-height: 16.5px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: white; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Relay điều khiển nhiệt độ NT935 ETH được thiết kế cho c&aacute;c&nbsp;m&aacute;y biến &aacute;p loại kh&ocirc; v&agrave; nhựa đ&uacute;c</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Bộ điều khiển nhiệt độ NT935 ETH duy tr&igrave;&nbsp;4 đầu v&agrave;o Pt100 truyền thống&nbsp;(cuộn d&acirc;y + m&ocirc;i trường xung quanh) v&agrave;&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">5 rơ le ALARM, TRIP, FAN1, FAN2 v&agrave; FAULT,</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; line-height: 12.65px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Chiều s&acirc;u 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (v&iacute; dụ: DIN 43700) 130 mm (bao gồm thiết bị đầu cuối)</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Cắt bảng điều khiển 92 x 92 mm</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp:<span style="text-align: left;">&nbsp;85-260 Vac-dc</span></span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ NT538 AD Tecsystem

  Mã sản phẩm:

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ điều khiển nhiệt độ NT538 AD Tecsystem</strong></span> <p><em><span style="font-size: 16px;">(hay Relay điều khiển nhiệt độ NT538 AD)</span></em><br /> <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"> </span> </p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong></strong></span></p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong> </span> </p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong></strong></span></p> <p> <span style="font-size: 16px;"> Bộ vi điều khiển điện tử dựa tr&ecirc;n bộ vi điều khiển để theo d&otilde;i nhiệt độ của động cơ&nbsp; </span> </p> <p><span style="font-size: 16px;">điện v&agrave; m&aacute;y biến &aacute;p nhựa đ&uacute;c / loại kh&ocirc; MV. </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu v&agrave;o&nbsp; c&oacute; 8 k&ecirc;nh đầu v&agrave;o cho cảm biến Pt100&nbsp;</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu ra: 5 đầu ra rơle +&nbsp;<strong>Analog 4-20mA </strong><strong> Modbus RS485 kỹ thuật số</strong></span></p> <p> </p> <p style="font-weight: bold; line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Nguồn cấp:&nbsp;</strong>&nbsp;24-240 Vac-dc</span></p> <p> </p> <p style="font-weight: bold; line-height: 16.5px; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước:&nbsp;</span></strong></p> <p> </p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">Chiều s&acirc;u 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (v&iacute; dụ: DIN 43700) 131 mm</span></p> <p> </p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">(bao gồm thiết bị đầu cuối)</span></p> <p> </p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">Bảng cắt 92 x 92 mm</span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ T119 Tecsystem

  Mã sản phẩm:

  <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ T119 Tecsystem</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem - Italy</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Relay điều khiển nhiệt độ T119 l&agrave; thiết bị được ph&aacute;t triển để kiểm so&aacute;t nhiệt</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">độ của&nbsp;<span style="text-align: left;">nhựa đ&uacute;c MV v&agrave; m&aacute;y biến &aacute;p loại kh&ocirc;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;">3 đầu v&agrave;o cảm biến Ptc ;</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;">3 đầu ra rơ le&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff; text-align: left; font-size: 16px; color: #333333;">Nguồn cấp: &nbsp;24 đến 240 VAC-DC.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước 48 x 96 mm;&nbsp; cắt bảng điều khiển : 42x92mm</span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ NT538 ETH Tecsystem

  Mã sản phẩm:

  <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ điều khiển nhiệt độ NT538 ETH Tecsystem</span></strong></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">NT538 ETH d&ugrave;ng gi&aacute;m s&aacute;t nhiệt độ của động cơ điện v&agrave; m&aacute;y biến &aacute;p nhựa</span></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;">đ&uacute;c / loại kh&ocirc; MV, với cổng ETHernet t&iacute;ch hợp.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp:&nbsp;85-260 Vac-dc</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>K&iacute;ch thước:&nbsp;</strong>Chiều s&acirc;u 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (v&iacute; dụ: DIN 43700) 131 mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(bao gồm thiết bị đầu cuối). Cắt bảng điều khiển 92 x 92 mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu v&agrave;o: 8 Pt 100</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu ra: 5 rơle +&nbsp;Ethernet</span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ T1048 Tecsystem

  Mã sản phẩm: Tecsystem

  <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><strong style="color: #ff0000; background-color: transparent;"><span style="font-size: 16px;">Bộ điều khiển nhiệt độ T1048 Tecsystem (Relay điều khiển)</span></strong></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">Relay điều khiển nhiệt độ T1048&nbsp;d&ugrave;ng điều khiển nhiệt độ của loại m&aacute;y</span></strong></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">biến &aacute;p nhựa loại kh&ocirc; v&agrave; đ&uacute;c nhựa.<br /> </span></strong></p> <p style="line-height: 16.5px; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><strong style="background-color: transparent;">K&iacute;ch thước:</strong><span style="font-weight: bold; background-color: transparent;">&nbsp;232 x 166 mm s&acirc;u 60 mm&nbsp; (</span><span style="font-weight: bold; background-color: transparent;">Bảng cắt 140 x 205 mm)</span></span></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> <p><strong style="background-color: transparent;">Đầu v&agrave;o:&nbsp;4 Pt100 or 4 Tck<br /> </strong></p> </strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; 4 đầu v&agrave;o c&oacute; thể cấu h&igrave;nh bằng c&aacute;ch c&agrave;i đặt một trong c&aacute;c thẻ kh&aacute;c nhau sau:<strong></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">- Card 4 đầu cảm biến RTD Pt100 3 d&acirc;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">- Card 4 đầu v&agrave;o Tck (cặp nhiệt điện)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu ra:&nbsp;&nbsp;5 relays + RS485 or Ethernet<br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; 2 rơ le b&aacute;o động (ALARM-TRIP)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; 1 rơ le b&aacute;o lỗi cảm biến hoặc hoạt động bất thường (FAULT)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Rơle đầu ra với tiếp điểm 10A-250Vac-res COS=1</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; 2 rơ le cảnh b&aacute;o điều khiển quạt (FAN1 v&agrave; FAN2) với</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; T&ugrave;y chọn: Đầu ra RS485 Modbus RTU</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; T&ugrave;y chọn: đầu ra ethernet 10Base T/ 100Base-TX Modbus TCP Slave</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-size: 16px;">NGUỒN CUNG CẤP: 85 đến 260 Vac/dc</span></strong><br /> </span></p>

 • Bộ điều khiển nhiệt độ T1048 ETH Tecsystem

  Mã sản phẩm:

  <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: white;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ điều khiển nhiệt độ T1048 ETH Tecsystem (Relay điều khiển)</strong><strong></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Tecsystem &ndash; Italy</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Sử dụng kiểm so&aacute;t nhiệt độ m&aacute;y biến &aacute;p kh&ocirc;.</strong><strong></strong></span></p> <p style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 16px;">Sản phẩm mới ra đời như một sự ph&aacute;t triển kỹ thuật của d&ograve;ng T2612,&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 16px;">bao gồm tất cả c&aacute;c t&iacute;nh năng mới c&oacute; trong c&aacute;c thiết bị thế hệ mới nhất ED16,&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 16px;">m&agrave;n h&igrave;nh k&eacute;p, v.v. rơle mạnh mẽ, d&ograve;ng T1048, nhỏ gọn hơn v&agrave; nhẹ hơn.<br /> </span></p> <p style="line-height: 115%;"><strong><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 85 đến 260 Vac/dc.</span></strong></p> <p> </p> <p style="line-height: 115%;"><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước: 232 x 166 mm s&acirc;u 60 mm.Bảng cắt 140 x 205 mm</span></strong></p> <p> </p> <p style="line-height: 115%;"><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu v&agrave;o: 4 Pt100 or 4 Tck</span></strong></p> <p> </p> <p style="line-height: 115%;"><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu ra: 5 relays + Ethernet</span></strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin