• Máy Đo Khí Hãng SENKO

Máy Đo Khí Hãng SENKO - HÀN QUỐC

Cung cấp các model: 

Máy đo khí Senko SGT-P;Máy đo khí đa chỉ tiêu Senko MGT;Máy đo khí CO Senko BMC-2000

Máy đo khí Senko SP-Secure;Máy đo khí CO2 Senko iGas Detector;Máy đo khí Senko SGT

Cảm biến đo khí Senko SI-H100;Cảm biến đo khí Senko SI-100D;Cảm biến đo khí Senko SI-100C;Cảm biến đo khí Senko SI-100

Máy đo khí Senko phát hiện và đo các khí:

 (O2/ CO/ H2S/ H2/ SO2/ NH3/ NO2); (đo khí: LNG / LPG và H2) ; khí dễ cháy; khí độc.

Liên hệ báo giá tốt nhất: Zalo/tell: 0948007822 ; email:yen@ttech.vn

 • Máy đo khí đơn Senko SP-SGTP-NH3

  Mã sản phẩm: SP-SGTP NH3

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; đơn Senko SP-SGTP-H2S</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Đặc Điểm</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Loại c&oacute; thể thay thế (cảm biến v&agrave; pin)</span></p> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Bật/tắt nguồn c&oacute; sẵn</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Cấu tr&uacute;c chống nước/bụi tuyệt vời</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động kiểm tra sự cố cảm biến</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; B&aacute;o động &acirc;m thanh v&agrave; rung hiệu suất cao</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động ghi lại c&aacute;c sự kiện 30EA</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Dễ d&agrave;ng cấu h&igrave;nh v&agrave; quản l&yacute; dữ liệu th&ocirc;ng qua IR Link</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Hiệu chuẩn dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua Docking Station</span></h3>

 • Máy đo khí đơn Senko SP-SGTP-NO2

  Mã sản phẩm: SP-SGTP NO2

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; đơn Senko SP-SGTP-H2S</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đặc Điểm</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Loại c&oacute; thể thay thế (cảm biến v&agrave; pin)</span></p> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Bật/tắt nguồn c&oacute; sẵn</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Cấu tr&uacute;c chống nước/bụi tuyệt vời</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động kiểm tra sự cố cảm biến</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; B&aacute;o động &acirc;m thanh v&agrave; rung hiệu suất cao</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động ghi lại c&aacute;c sự kiện 30EA</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Dễ d&agrave;ng cấu h&igrave;nh v&agrave; quản l&yacute; dữ liệu th&ocirc;ng qua IR Link</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Hiệu chuẩn dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua Docking Station</span></h3>

 • Máy đo khí đơn SENKO SP-SGTP O2

  Mã sản phẩm: SP-SGTP O2

  <h2><strong></strong></h2> <h2><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; đơn Senko SP-SGTP-O2</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Đặc Điểm</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Loại c&oacute; thể thay thế (cảm biến v&agrave; pin)</span></p> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Bật/tắt nguồn c&oacute; sẵn</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Cấu tr&uacute;c chống nước/bụi tuyệt vời</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động kiểm tra sự cố cảm biến</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; B&aacute;o động &acirc;m thanh v&agrave; rung hiệu suất cao</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động ghi lại c&aacute;c sự kiện 30EA</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Dễ d&agrave;ng cấu h&igrave;nh v&agrave; quản l&yacute; dữ liệu th&ocirc;ng qua IR Link</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Hiệu chuẩn dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua Docking Station</span></h3> <p><strong></strong></p>

 • Máy đo khí CO Senko BMC-2000

  Mã sản phẩm: SENKO-Hàn Quốc

  <h3> </h3> <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y đo kh&iacute; CO Senko BMC-2000</strong></span></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; Senko BMC-2000 c&oacute; thể được sử dụng trong c&aacute;c chương</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;tr&igrave;nh cai thuốc l&aacute;&nbsp;của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia chăm s&oacute;c sức khỏe.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></strong></p>

 • Cảm biến đo khí Senko SI-100D Khí (LNG/LPG)

  Mã sản phẩm: SENKO-Hàn Quốc

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm biến đo kh&iacute; Senko SI-100D | Kh&iacute; dễ ch&aacute;y (LNG/LPG)</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p style="line-height: 19.2pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 16px;">Cảm biến đo kh&iacute; Senko SI-100D l&agrave; thiết bị ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ kh&iacute; dễ ch&aacute;y&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 19.2pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 16px;">(LNG / LPG)&nbsp;đơn giản với cảm biến hạt x&uacute;c t&aacute;c bao gồm bộ cảm biến</span></p> <p style="line-height: 19.2pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 16px;">v&agrave; bộ thu.&nbsp;<strong>Dải đo:&nbsp;0~100%LEL</strong></span></p> <p style="line-height: 19.2pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 16px;">Giao tiếp khoảng c&aacute;ch xa với đầu ra analog 4 ~ 20mA&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&agrave;i đặt thuận tiện</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết cấu đơn giản, gi&aacute; cả hợp l&yacute;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấu tr&uacute;c chống ch&aacute;y nổ (Ex d IIB T4)</span></p>

 • Máy đo khí CO2 Senko iGas Detector

  Mã sản phẩm: SENKO-Hàn Quốc

  <h2> <h2><strong>M&aacute;y đo kh&iacute; Senko SGT (O2/ CO/ H2S/ H2/ SO2/ NH3/ NO2)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Senko - H&agrave;n Quốc</strong></p> <p><strong>Loại d&ugrave;ng một lần (kh&ocirc;ng cảm biến hoặc thay pin)<br /> Hoạt động li&ecirc;n tục trong hai năm</strong></p> </h2>

 • Máy đo khí đơn Senko SP-SGTP-H2S

  Mã sản phẩm: SP-SGTP H2S

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; đơn Senko SP-SGTP-H2S</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Đặc Điểm</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Loại c&oacute; thể thay thế (cảm biến v&agrave; pin)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Bật/tắt nguồn c&oacute; sẵn</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Cấu tr&uacute;c chống nước/bụi tuyệt vời</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động kiểm tra sự cố cảm biến</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; B&aacute;o động &acirc;m thanh v&agrave; rung hiệu suất cao</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động ghi lại c&aacute;c sự kiện 30EA</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Dễ d&agrave;ng cấu h&igrave;nh v&agrave; quản l&yacute; dữ liệu th&ocirc;ng qua IR Link</span></p> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Hiệu chuẩn dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua Docking Station</span></h3>

 • Thiết bị đo khí Senko SI-100 (Khí độc, khí cháy;O2)

  Mã sản phẩm: SENKO-Hàn Quốc

  <h3><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết bị đo kh&iacute; Senko SI-100&nbsp;</strong></span></h3> <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong>&nbsp;</span> <p><span style="font-size: 16px;">SI-100 l&agrave; thiết bị d&ograve; kh&iacute; cố định tuyệt vời để ph&aacute;t hiện kh&iacute; độc, kh&iacute; dễ&nbsp; ch&aacute;y v&agrave;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">thiếu &ocirc;xy, được lắp đặt ở nơi c&oacute; nguy cơ về kh&iacute; tiềm ẩn.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Kh&iacute; đo:&nbsp;(Kh&iacute; độc, kh&iacute; ch&aacute;y;O2)</span></strong> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span></strong></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA</span></strong></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Truyền th&ocirc;ng: RS485</span></strong></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;"> &nbsp;</span></p>

 • Máy đo khí Senko SP-Secure

  Mã sản phẩm: SENKO-Hàn Quốc

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo kh&iacute; Senko SP-Secure (kh&iacute; LNG/LPG v&agrave; H2)</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; Senko SP&ndash;Secure đo kh&iacute;: LNG / LPG v&agrave; H2 được thiết kế</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">để ph&ugrave; hợp cho việc ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ của bất kỳ đường ống v&agrave; van&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">kh&iacute; n&agrave;o bằng c&aacute;ch trang bị một bơm lấy mẫu t&iacute;ch hợp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Loại đo: Loại lấy mẫu tự động</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Phương ph&aacute;p đo: X&uacute;c t&aacute;c</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Phạm vi đo: 0 ~ 100% LEL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Tuổi thọ cảm biến: &gt; 2 năm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian hoạt động: Khoảng 12 giờ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn; 3% / To&agrave;n thang đo</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Độ ph&acirc;n giải: 1% LEL</span><br /> </span> </p>

 • Máy đo khí Senko SP-MGT (O2;CO;H2S;CH4)

  Mã sản phẩm: SENKO-Hàn Quốc

  <h3><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo kh&iacute; đa chỉ ti&ecirc;u Senko SP-MGT&nbsp;</span></strong></h3> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Senko - H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">N&oacute; đo li&ecirc;n tục bốn (4) kh&iacute; (O2, CO, H2S v&agrave; Kh&iacute; dễ ch&aacute;y (CH4) v&agrave; hiển&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">thị nồng độ của ch&uacute;ng v&agrave; đưa ra cảnh b&aacute;o (h&igrave;nh ảnh, rung v&agrave; &acirc;m thanh)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">khi rủi ro xảy ra. N&oacute; c&oacute; cảm biến k&eacute;p CO v&agrave; H2S .<br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầy đủ chức năng tự kiểm tra khi k&iacute;ch hoạt . Cảm biến, pin v&agrave; mạch - li&ecirc;n tục<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Ph&ograve;ng nổ:&nbsp;</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>ATEX&nbsp;</strong>II 1 G Ex ia IIC T4 Ga</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>CSA&nbsp;</strong>Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;"><strong>IECEx&nbsp;</strong>Ex ia IIC T4 Ga</span><br /> <br /> </span></p>

 • Máy đo khí Senko SGT-P (O2/ CO/ H2S/ H2/ SO2/ NH3/ NO2)

  Mã sản phẩm: SENKO-Hàn Quốc

  <h3><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo kh&iacute; Senko SP-SGTP (O2/ CO/ H2S/ H2/ SO2/ NH3/ NO2)</span></strong></h3> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; Senko SP-SGTP&nbsp;l&agrave; một m&aacute;y d&ograve; kh&iacute; c&oacute; thể thay thế duy nhất được&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>thiết k<span style="font-size: 16px;">ế để ph&aacute;t hiện t&igrave;nh trạng thiếu oxy v&agrave; sự hiện diện của kh&iacute; độc</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">trong m&ocirc;i trường xung quanh. SP-SGTP l&agrave; loại cảm biến kh&iacute; v&agrave; pin c&oacute;&nbsp;thể thay thế</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Ph&ograve;ng nổ:&nbsp;</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; box-sizing: border-box; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">IECEx Ex ia IIC T4 Ga</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; box-sizing: border-box; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">INMETRO Ex ia IIC T4 Ga</span></p> <p> </p>

 • Máy đo khí Senko SGT

  Mã sản phẩm: SENKO-Hàn Quốc

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo kh&iacute; Senko SP-SGT&nbsp;</span></strong><strong style="color: #ff0000;">(</strong><strong style="color: #ff0000;">O2/ CO/ H2S/ H2/ SO2/ NH3/ NO2)</strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Senko - H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">L&agrave; m&aacute;y d&ograve; kh&iacute; d&ugrave;ng một lần (kh&ocirc;ng thay cảm biến hoặc thay pin)m&agrave;&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>vẫn hoạt&nbsp;</strong><strong>động li&ecirc;n tục trong hai năm.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ:&nbsp;40&ordm;C ~ +50&ordm;C (đối với chất độc)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-35&ordm;C ~ +50&ordm;C (đối với O2)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ẩm : 5%~95% RH (Kh&ocirc;ng ngưng tụ)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Kh&iacute; đo:&nbsp;&nbsp;(O2/ CO/ H2S/ H2/ SO2/ NH3/ NO2)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Ph&ograve;ng nổ:&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"></span></strong></p> <strong> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt;"><span style="font-size: 16px;">ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt;"><span style="font-size: 16px;">IECEx Ex ia IIC T4 Ga</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt;"><span style="font-size: 16px;">INMETRO Ex ia IIC T4 Ga</span></p> </strong> <p><strong></strong></p>

 • Máy đo khí đơn Senko SP-SGTP-CO

  Mã sản phẩm: SP-SGTP O2

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; đơn Senko SP-SGTP-CO</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Đặc Điểm</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Loại c&oacute; thể thay thế (cảm biến v&agrave; pin)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Bật/tắt nguồn c&oacute; sẵn</span></p> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Cấu tr&uacute;c chống nước/bụi tuyệt vời</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động kiểm tra sự cố cảm biến</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; B&aacute;o động &acirc;m thanh v&agrave; rung hiệu suất cao</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động ghi lại c&aacute;c sự kiện 30EA</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Dễ d&agrave;ng cấu h&igrave;nh v&agrave; quản l&yacute; dữ liệu th&ocirc;ng qua IR Link</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Hiệu chuẩn dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua Docking Station</span></h3>

 • Máy đo khí đơn Senko SP-SGTP-SO2

  Mã sản phẩm: SP-SGTP O2

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; đơn Senko SP-SGTP-H2S</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Đặc Điểm</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Loại c&oacute; thể thay thế (cảm biến v&agrave; pin)</span></p> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Bật/tắt nguồn c&oacute; sẵn</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Cấu tr&uacute;c chống nước/bụi tuyệt vời</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động kiểm tra sự cố cảm biến</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; B&aacute;o động &acirc;m thanh v&agrave; rung hiệu suất cao</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động ghi lại c&aacute;c sự kiện 30EA</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Dễ d&agrave;ng cấu h&igrave;nh v&agrave; quản l&yacute; dữ liệu th&ocirc;ng qua IR Link</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Hiệu chuẩn dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua Docking Station</span></h3>

 • Cảm biến đo khí Senko SI-100C

  Mã sản phẩm: SENKO-Hàn Quốc

  <h3><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Cảm biến đo kh&iacute; Senko SI-100C</span></strong></h3> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Senko SI-100C&nbsp;<strong>l&agrave; thiết bị d&ograve; kh&iacute; cố định đơn giản v&agrave; kh&ocirc;ng hiển thị được</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>lắp đặt ở nơi c&oacute; nguy cơ tiềm ẩn về kh&iacute; để đo oxy v&agrave; ph&aacute;t hiện&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>kh&iacute; độc v&agrave; kh&iacute; dễ ch&aacute;y.</strong>&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4-20mA tương tự trong vỏ bọc chống ch&aacute;y mạnh mẽ được&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">chứng nhận IECEx v&agrave; ATEX được xếp hạng IP65.&nbsp;</span></strong></p> <p><br /> </p>

 • Máy đo khí đơn SENKO SP-SGTP H2

  Mã sản phẩm: SP-SGTP H2

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; đơn Senko SP-SGTP-H2</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Senko &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Đặc Điểm</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Loại c&oacute; thể thay thế (cảm biến v&agrave; pin)</span></p> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Bật/tắt nguồn c&oacute; sẵn</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Cấu tr&uacute;c chống nước/bụi tuyệt vời</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động kiểm tra sự cố cảm biến</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; B&aacute;o động &acirc;m thanh v&agrave; rung hiệu suất cao</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Tự động ghi lại c&aacute;c sự kiện 30EA</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Dễ d&agrave;ng cấu h&igrave;nh v&agrave; quản l&yacute; dữ liệu th&ocirc;ng qua IR Link</span></h3> <h3><span style="font-size: 16px;">&bull; Hiệu chuẩn dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua Docking Station</span></h3>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin