• Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto

Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC;HV;HRA; HBW;HLD;HLE;HRBS;HRR;HS

Hãng Yamatomo - Nhật

Khối kiểm tra Yamamoto HRC;HV;HRA; HBW;HLD;HLE;HRBS;HRR;HS hay còn gọi là Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto là vật liệu tham chiếu, được chuẩn hóa để xác định độ cứng trung bình của bề mặt khối. Giá trị được chứng nhận kết quả cung cấp số tham chiếu và dung sai cần được đáp ứng trong quá trình xác minh độ cứng để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu suất. 

Các tính năng và lợi ích của khối thử nghiệm Yamamoto

- Khối thông thường, bề ngoài và đặc biệt 

- Độ chính xác cao, độ cứng độ chính xác 

- Khối được chứng nhận có thể truy nguyên theo NIST 

- Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ASTM E18-00 C sử dụng vật liệu tham chiếu tiêu chuẩn NIST Rockwell HRC

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC45

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-45

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC45</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng HRC-45</strong> l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y độ ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC35

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-35

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC35</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Mẫu chuẩn độ cứng HRC-35 l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t m&aacute;y độ&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp số&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC40

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-40

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC40</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Mẫu chuẩn độ cứng HRC-40 l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t m&aacute;y độ&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp số&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC25

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC25</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Mẫu chuẩn độ cứng HRC-25 l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t m&aacute;y độ&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp số&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC30

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-30

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC30</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Mẫu chuẩn độ cứng HRC-30 l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t m&aacute;y độ&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp số&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO 40HRC

  Mã sản phẩm: Yamamoto

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC20

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC20</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Mẫu chuẩn độ cứng l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t m&aacute;y độ&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp số&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC70

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-70

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC70</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng HRC-70&nbsp;</strong>l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y độ ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC64

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-64

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC64</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng HRC-64&nbsp;</strong>l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y độ ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC67

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-67

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC67</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng HRC-67&nbsp;</strong>l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y độ ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC55

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-55

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC50</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng HRC-50&nbsp;</strong>l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y độ ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC60

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-60

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC60</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng HRC-60&nbsp;</strong>l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y độ ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC62

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-62

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC62</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng HRC-62&nbsp;</strong>l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y độ ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC57

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-57

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC57</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng HRC-57&nbsp;</strong>l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y độ ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC50

  Mã sản phẩm: Yamatomo HRC-50

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC50</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&agrave; một loại&nbsp;Rockwell Hardness test block&nbsp;</strong>của h&atilde;ng&nbsp;Yamamoto&nbsp;Nhật Bản.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng HRC-50&nbsp;</strong>l&agrave; một trong những tấm kim loại c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;về độ cứng được v&agrave; được sử dụng để hiệu chuẩn v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y độ ch&iacute;nh x&aacute;c của đo độ cứng.&nbsp;Gi&aacute; trị được chứng nhận kết quả cung cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ</span></p> <p><span><span style="font-size: 16px;">cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span><br /> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA71

  Mã sản phẩm: Yamamoto HRA71

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto&nbsp;HRA71</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto&nbsp;HRA-71 l&agrave; vật liệu tham chiếu,</strong> được</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn h&oacute;a&nbsp;để x&aacute;c định độ cứng trung b&igrave;nh của bề mặt khối.&nbsp;Gi&aacute; trị được&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chứng&nbsp;nhận kết quả cung cấp số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA75

  Mã sản phẩm: Yamamoto HRA75

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto&nbsp;HRA75</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto&nbsp;HRA-75 l&agrave; vật liệu tham chiếu,</strong> được</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn h&oacute;a&nbsp;để x&aacute;c định độ cứng trung b&igrave;nh của bề mặt khối.&nbsp;Gi&aacute; trị được&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chứng&nbsp;nhận kết quả cung cấp số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA56

  Mã sản phẩm: Yamamoto HRA-56

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA56</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto&nbsp;HRA-56 l&agrave; vật liệu tham chiếu,</strong> được</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn h&oacute;a&nbsp;để x&aacute;c định độ cứng trung b&igrave;nh của bề mặt khối.&nbsp;Gi&aacute; trị được&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chứng&nbsp;nhận kết quả cung cấp số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA65

  Mã sản phẩm: Yamamoto HRA65

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto&nbsp;HRA65</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto&nbsp;HRA-65 l&agrave; vật liệu tham chiếu,</strong> được</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn h&oacute;a&nbsp;để x&aacute;c định độ cứng trung b&igrave;nh của bề mặt khối.&nbsp;Gi&aacute; trị được&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chứng&nbsp;nhận kết quả cung cấp số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> <br /> </span></p>

 • Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA78

  Mã sản phẩm: Yamamoto HRA78

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto&nbsp;HRA78</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Yamatomo - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto&nbsp;HRA-78 l&agrave; vật liệu tham chiếu,</strong> được</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn h&oacute;a&nbsp;để x&aacute;c định độ cứng trung b&igrave;nh của bề mặt khối.&nbsp;Gi&aacute; trị được&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chứng&nbsp;nhận kết quả cung cấp số tham chiếu v&agrave; dung sai cần được đ&aacute;p&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh độ cứng để đảm bảo tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chuẩn hiệu suất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> <br /> </span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin