• Bộ Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu Omega-air

Bộ Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu Omega-air

Hãng: Omega-air (Slovenia-sx Châu Âu)

Lõi lọc than hoạt tính (lõi cacbon)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đỉnh Cao là đại diện hãng Omega-air tại Việt Nam chuyên cung cấp:

Bộ lọc khí thô Omega-air; Bộ lọc khí nhiệt độ cao Omega-airBộ lọc khí áp suất cao Omega-air

Bộ lọc khí tinh Omega-air; Bộ lọc khí hấp thụ dầu Omega-airBộ lọc khí inox Omega-air


 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 0186 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-weight: bold;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF 0186A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 198 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 12075A&nbsp;</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu...<strong>..</strong></span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 0106 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong style="color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF 0106A OMEGA</strong><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 120 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren :1/ 2 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 14050A&nbsp;</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 0056 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF0056A OMEGA</strong></strong><strong></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 60 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3/8 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 06050A&nbsp;</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 2406 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF2406A OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 2760 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 75140A&nbsp;</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 1506 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF1506A OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 1500 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 2 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 32075A&nbsp;<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 2006 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-weight: bold;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF2006A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 2160 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 51140A&nbsp;</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 0946 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF0946A OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 1500 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 2 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 51090A&nbsp;</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 0306 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF 0306A OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 335 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 22075A&nbsp;</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 1756 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF1756A OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 1680 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 2 1/2 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 76090A&nbsp;</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 0706 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF 0706A OMEGA</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 780 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 1 1/2 "</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</p> <p><strong>L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 50075A&nbsp;</strong></p> <p>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 0076 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-weight: bold;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF0076A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 78 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1/2 "</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 07050A&nbsp;</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>

 • BỘ LỌC HẤP THỤ HƠI DẦU AF 0476 A (OMEGA-AIR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-weight: bold;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HẤP THỤ DẦU AF 0476A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 198 Nm 3 / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1 1/2 " (DN40)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh (hấp thụ hơi dầu): 32075A&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu.....</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin