• TB Kiểm Tra Chất Lượng Khí

  • Thiết bị đo nồng độ hơi dầu S120

    Mã sản phẩm: S120

    <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>THIẾT BỊ ĐO NỒNG ĐỘ HƠI DẦU S120</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng SUTO-ITEC (ĐỨC)</span></p> <h2><span style="font-size: 16px;">T&Iacute;NH NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐO &amp; GI&Aacute;M S&Aacute;T NỒNG ĐỘ HƠI DẦU S120</span></h2> <span style="font-size: 16px;"> &bull; Đo v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;m lượng hơi dầu trong kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c loại kh&iacute; kh&aacute;c </span> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Dải c&agrave;i min: 0,003 mg / m&sup3;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Kết nối dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua ống lấy mẫu v&agrave; kết nối nhanh; sử dụng thuận tiện.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; T&iacute;n hiệu đầu ra: - 4 ... 20 mA;&nbsp; RS-485, Modbus / RTU/ C&ocirc;ng tắc rơle (NO)</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin