• Bộ Hiển Thị (Display)

  • Bộ Hiển Thị S330/S331 (Display and Data logger)

    Mã sản phẩm:

    <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"> </p> <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Hiển Thị S320|M&agrave;n H&igrave;nh Hiển Thị S330/S331&nbsp;</strong></span></h2> <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng CS-itec (Đức), nay được đổi th&agrave;nh h&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Hiển thị v&agrave; lưu dữ liệu:&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;">lưu lượng, điểm sương,&aacute;p suất, nhiệt độ, điện năng ti&ecirc;u thụ...</em>. tr&ecirc;n một hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Lưu trữ dữ liệu&nbsp;</span></p>

  • Bộ Hiển Thị S320 (Display)

    Mã sản phẩm:

    <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Hiển Thị S320 (M&agrave;n H&igrave;nh Hiển Thị S320)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span><br /> </span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu đầu v&agrave;o : 1 t&iacute;n hiệu sensor:&nbsp;flow/dew point sensor</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 t&iacute;n hiệu&nbsp;analog sensors (0&hellip;20 mA, 0&hellip;10V)<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> </span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Giao diện: Cổng USB</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Đầu ra:&nbsp;2 Alarm relay&nbsp;</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước: 118x115x93 mm</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Ti&ecirc;u chuẩn bảo vệ: IP65</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp:&nbsp;100...240 VAC, 50-60 Hz, 15 VA</span></p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin