• Thiết Bị Đo Hãng SUTO iTEC

 • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 401 (THERMAL MASS FLOW SENSORS)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S 401 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN25...DN300</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</p> <p>Kết nối ren: G1/2"; NPT1/2"</p>

 • Thiết Bị Đo Hàm Lượng Hơi Dầu S 120 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2>Thiết Bị Đo H&agrave;m Lượng Hơi Dầu S120</h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (ĐỨC)<br /> T&iacute;nh năng thiết bị:&nbsp;</p> <p>&bull; Đo v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;m lượng hơi dầu trong kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c loại kh&iacute; kh&aacute;c </p> <p> &bull; Dải c&agrave;i min: 0,003 mg / m&sup3; </p> <p> &bull; Kết nối dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua ống lấy mẫu v&agrave; kết nối nhanh; sử dụng thuận tiện. </p> <p> &bull; T&iacute;n hiệu đầu ra: - 4 ... 20 mA;&nbsp; RS-485, Modbus / RTU/ C&ocirc;ng tắc rơle (NO) </p> <p><br /> </p>

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 452 (SUTO-ITEC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S 452 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p><strong>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN15...DN80</strong></p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</p> <p>Kết nối ren hoặc b&iacute;ch</p> <p>Ti&ecirc;u chuẩn bảo vệ: IP67</p>

 • Cảm Biến Dòng (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 418 (Thermal Mass Flow Meter)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S 418 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN8; DN15; DN20; DN25</p> <p>&Aacute;p suất max: 10bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</p> <p>Hiển thị LED</p>

 • S 130 LASER PARTICLE COUNTER

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 430 (CONSUMPTION SENSOR (PITOT TUBE FLOW)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S 430 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p><strong>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN15...DN300</strong></p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito, hơi</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</p> <p>Kết nối ren G1/2"; NPT1/2"</p> <p>Nhiệt độ max: 200oC</p> <p>T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất</p>

 • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 415 (Thermal Mass Flow Meter)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S 415 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN8; DN15; DN20; DN25</p> <p>&Aacute;p suất max: 10bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</p> <p>Hiển thị LED</p>

 • THIẾT BỊ ĐO DEW POINT DI ĐỘNG S 505 (-100 ºC ... +50 ºC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <p>THIẾT BỊ ĐO DEWPOINT DI ĐỘNG S 505 (-100 &ordm;C ... +50 &ordm;C)</p> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</p> <p style="background: white;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất, dewpoint</p> <p> </p> <p style="background: white;"><em>Cho kết quả &nbsp;nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</em><em></em></p> <p> </p> <p style="background: white;"><em>Lưu trữ&nbsp;</em><em>100million</em> gi&aacute; trị v&agrave;o thể nhớ&nbsp; 4GB</p> <p> </p> <p style="background: white;">Dễ d&agrave;ng kết nối th&ocirc;ng qua ống v&agrave; kết nối nhanh</p> <p><br /> </p>

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 421 (THERMAL MASS FLOW SENSORS)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S 421 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p><strong>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN15...DN80</strong></p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</p> <p>Kết nối ren hoặc b&iacute;ch</p>

 • Bộ Hiển Thị S 320 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • Cảm Biến Nhiệt Độ (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • Thiết Bị Phát Hiện Rò Rỉ Khí S 530 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2>Thiết bị ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ kh&iacute; n&eacute;n S530</h2> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">S530 l&agrave; bộ x&aacute;c định r&ograve; rỉ kh&iacute; n&eacute;n bằng si&ecirc;u &acirc;m, c&oacute; định hướng laze, thuận lợi cho x&aacute;c định c&aacute;c vị tr&iacute; tr&ecirc;n cao hoặc xa.</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">Dải tần số: 40kHz</p> <p style="text-align: justify;">Con trỏ laser t&iacute;ch hợp gi&uacute;p x&aacute;c định vị tr&iacute; r&ograve; rỉ từ xa. C&oacute; hiển thị LCD cho thấy mức độ r&ograve; rỉ.</p> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (Đức)</p> <p><br /> </p>

 • Cảm Biến Áp Suất (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • SYSTEM MONITORING WITH S4M-XL

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S 450 (FLOW/CONSUMPTION SENSOR)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S 450 Suto-itec</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p><strong>K&iacute;ch Thước Đường ống: DN15...DN300</strong></p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng.</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</p> <p>Kết nối ren G1/2"; NPT1/2"</p> <p>Ti&ecirc;u chuẩn bảo vệ: IP67</p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin