• ỐNG ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC

 • Ống Đo Lưu Lượng Nước LZS-15 (25...250L/h)

  Mã sản phẩm:

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">ỐNG ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC LZS-15 (DN15; 25...250L/h)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Xuất xứ: China</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 25...250L/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15 (15mm)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 0..60oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất:&lt; 0.6 Mpa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: nhựa ABS; trục giữa bằng inox S304</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng đo lưu lượng nước v&agrave;o đường ống &nbsp;v&agrave; quan s&aacute;t dẽ d&agrave;ng d&ograve;ng chảy.</span></p>

 • Ống Đo Lưu Lượng Nước LZS-32 (0,4...4m3/h)

  Mã sản phẩm:

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">ỐNG ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC LZS-32 (DN32; 0.4 - 4m3/h)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Xuất xứ: China</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 0.4....4m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN32 (32mm)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 0..60oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất:&lt; 0.6 Mpa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: nhựa ABS; trục giữa bằng inox S304</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng đo lưu lượng nước v&agrave;o đường ống &nbsp;v&agrave; quan s&aacute;t dẽ d&agrave;ng d&ograve;ng chảy.</span></p>

 • Ống Đo Lưu Lượng Nước LZS-125 (25...150 m3/h)

  Mã sản phẩm:

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">ỐNG ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC LZS-125 lắp b&iacute;ch (DN125; 25...150 m3/h)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Xuất xứ: China</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 25...150 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN125 (125mm) - lắp b&iacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 0..60oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất:&lt; 0.6 Mpa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: nhựa ABS</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng đo lưu lượng nước v&agrave;o đường ống &nbsp;v&agrave; quan s&aacute;t dẽ d&agrave;ng d&ograve;ng chảy.</span></p>

 • Ống Đo Lưu Lượng Nước LZS-100 (20...120 m3/h)

  Mã sản phẩm:

  <p><strong><span style="font-size: 16px;">ỐNG ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC LZS-100 lắp b&iacute;ch (DN100; 20...120 m3/h)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Xuất xứ: China</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 20...120 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN100 (100mm) - lắp b&iacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 0..60oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất:&lt; 0.6 Mpa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: nhựa ABS</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng đo lưu lượng nước v&agrave;o đường ống &nbsp;v&agrave; quan s&aacute;t dẽ d&agrave;ng d&ograve;ng chảy.</span></p>

 • Ống Đo Lưu Lượng Nước LZS-150 (30...180 m3/h)

  Mã sản phẩm:

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">ỐNG ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC LZS-150 lắp b&iacute;ch (DN150;&nbsp; 30...180 m3/h)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Xuất xứ: China</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 30...180 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN125 (125mm) - lắp b&iacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 0..60oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất:&lt; 0.6 Mpa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: nhựa ABS</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng đo lưu lượng nước v&agrave;o đường ống &nbsp;v&agrave; quan s&aacute;t dẽ d&agrave;ng d&ograve;ng chảy.</span></p>

 • Ống Đo Lưu Lượng Nước LZS-15 (16...160 L/h)

  Mã sản phẩm:

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">ỐNG ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC LZS-15 (DN15; 16...160 L/h)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Xuất xứ: China</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 16...160 L/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15 (15mm)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 0..60oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất:&lt; 0.6 Mpa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: nhựa ABS; trục giữa bằng inox S304</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng đo lưu lượng nước v&agrave;o đường ống &nbsp;v&agrave; quan s&aacute;t dẽ d&agrave;ng d&ograve;ng chảy.</span></p>

 • Ống Đo Lưu Lượng Nước LZS-50 (1...10 m3/h)

  Mã sản phẩm:

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">ỐNG ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC LZS-50 (DN50; 1...10 m3/h)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Xuất xứ: China</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 1...10 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN50 (50mm)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 0..60oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất:&lt; 0.6 Mpa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: nhựa ABS</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng đo lưu lượng nước v&agrave;o đường ống &nbsp;v&agrave; quan s&aacute;t dẽ d&agrave;ng d&ograve;ng chảy.</span></p>

 • Ống Đo Lưu Lượng Nước LZS-15 (40...400 L/h)

  Mã sản phẩm:

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">ỐNG ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC LZS-15 (DN15; 40...400 L/h)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Xuất xứ: China</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 40...400 L/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15 (15mm)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 0..60oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất:&lt; 0.6 Mpa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: nhựa ABS; trục giữa bằng inox S304</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng đo lưu lượng nước v&agrave;o đường ống &nbsp;v&agrave; quan s&aacute;t dẽ d&agrave;ng d&ograve;ng chảy.</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin